Kế toán

Cách nhập chỉ tiêu 37 và 38 trên tờ khai thuế 01/GTGT

2018-07-25 14:52:15

Cách nhập chỉ tiêu 37 và 38 trên tờ khai thuế 01/GTGT là như thế nào? Đại lý thuế Công Minh xin được chia sẻ với các bạn qua bài viết dưới đây.

Cách nhập chỉ tiêu 37 và 38 trên tờ khai thuế 01/GTGT

I. Theo khoản 5 điều 10 Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013: Quy định khai bổ sung hồ sơ khai thuế GTGT

 c.4) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế chỉ làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung, số tiền thuế điều chỉnh tăng khấu trừ của kỳ sai sót khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

 Ví dụ: Tháng 7/2018 Đại lý thuế Công Minh lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh tờ khai thuế GTGT tháng 03/2018 làm tăng số thuế GTGT chưa khấu trừ hết là 6 triệu đồng (Tức là trên tờ khai bổ sung xuất hiện Chỉ tiêu 43 dương: 6.000.000 (> 0 Vì không nằm trong ngoặc đơn()) 

 => Công ty khai số tiền xuất hiện ở Chỉ tiêu 43: 6.000.000 trên tờ khai điều chỉnh thuế GTGT tháng 03/2018 

                 vào chỉ tiêu 38: “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT tháng 6/2018 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 7/2018.( như hình bên dưới)

 c.5) Trường hợp người nộp thuế khai bổ sung hồ sơ khai thuế làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết của kỳ tính thuế có sai sót thì lập hồ sơ khai bổ sung

 Trường hợp người nộp thuế chưa dừng khấu trừ chưa đề nghị hoàn thuế thì số tiền thuế điều chỉnh giảm khấu trừ của kỳ sai sót khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT của kỳ lập hồ sơ khai thuế hiện tại.

 Ví dụ: Tháng 7/2018 Đại lý thuế Công Minh lập hồ sơ kê khai bổ sung, điều chỉnh tờ khai thuế GTGT tháng 03/2018 làm giảm số thuế GTGT chưa khấu trừ hết là 10 triệu đồng (Tức là trên tờ khai bổ sung xuất hiện Chỉ tiêu 43 âm: (10.000.000) (< 0 Vì nằm trong ngoặc đơn())

 => Công ty khai số tiền xuất hiện ở Chỉ tiêu 43 âm: (10.000.000)

                    vào chỉ tiêu 37: “Điều chỉnh giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” trên tờ khai thuế GTGT tháng 6/2018 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tháng 7/2018.

Xem thêm: Hướng dẫn cách kê khai bổ sung thuế GTGT

http://congminh.com.vn/Huong-dan-ke-khai-bo-sung-dieu-chinh-thue-GTGT-nam-2018/

II. Theo Công văn 4943/TCT-KK ngày 23/11/2015 của Tổng cục thuế: Hướng dẫn một số tình huống khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng/giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” (Chỉ tiêu 37 và 38) trên tờ khai GTGT

 1. Trường hợp người nộp thuế đã đề nghị hoàn và được giải quyết hoàn thuế, cơ quan thuế ban hành Quyết định hoàn thuế kèm theo Thông báo không được hoàn một phần số thuế đã đề nghị hoàn và cho phép chuyển kê khai khấu trừ tiếp thì: Căn cứ Thông báo không được hoàn của cơ quan thuế, người nộp thuế kê khai số thuế được chuyển khấu trừ tiếp vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” (Chỉ tiêu 38) trên tờ khai GTGT của kỳ tính thuế nhận được thông báo của cơ quan thuế.

 Ví dụ: Trên tờ khai thuế GTGT tháng 04/2015, Công ty M đã dừng khấu trừ và lập hồ sơ đề nghị hoàn 800 triệu đồng. Cơ quan thuế ra Quyết định hoàn thuế ngày 02/06/2015 với số tiền thuế được hoàn là 600 triệu đồng kèm theo Thông báo về việc không được hoàn thuế ngày 02/06/2015 trong đó xử lý chuyển khấu trừ tiếp là 150 triệu đồng, số tiền không được hoàn là 50 triệu đồng do không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Căn cứ Thông báo về việc không được hoàn thuế, Công ty M kê khai số thuế được khấu trừ tiếp 150 triệu đồng vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” (chỉ tiêu 38) trên tờ khai thuế GTGT tháng 5/2015 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tờ khai tháng 6/2015.

 Xem thêm: Thủ tục hoàn thuế GTGT

 2. Trường hợp cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế liên quan đến tăng, giảm số thuế GTGT còn được khấu trừ, người nộp thuế căn cứ kết luận, quyết định xử lý về thuế để khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng/giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” (Chỉ tiêu 37 và 38) trên tờ khai GTGT của kỳ tính thuế nhận được kết luận, quyết định xử lý về thuế.

 Ví dụ: Tháng 08/2016 Công ty N nhận được Quyết định về việc xử lý vi phạm về thuế qua kiểm tra việc chấp hành pháp luật thuế năm 2015, trong đó điều chỉnh giảm số thuế GTGT được khấu trừ của năm 2015 là 100 triệu đồng thì Công ty N khai số thuế điều chỉnh giảm vào chỉ tiêu “Điều chỉnh giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” (Chỉ tiêu 37)  trên tờ khai thuế GTGT của kỳ tính thuế tháng 08/2016 (nếu còn trong thời hạn khai thuế) hoặc tờ khai tháng 09/2016.

 Xem thêm: Cách tính tiền phạt nộp chậm thuế

http://congminh.com.vn/article/Muc-phat-cham-nop-tien-thue/

 3. Người nộp thuế thành lập mới từ dự án đầu tư khi nhận bàn giao số thuế GTGT từ chủ dự án đầu tư thì kê khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” (Chỉ tiêu 38) trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế nhận bàn giao.

 - Người nộp thuế thành lập mới từ dự án đầu tư đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết của dự án đầu tư nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kê khai số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết của dự án đầu tư vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” (Chỉ tiêu 38)  trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

 - Người nộp thuế thực hiện hoàn thuế GTGT theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính, kỳ hoàn thuế xác định từ thời điểm kê khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” (Chỉ tiêu 38) trên tờ khai 01/GTGT.

 4. Người nộp thuế nhận số thuế GTGT còn được khấu trừ từ đơn vị sáp nhập hoặc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp thì kê khai vào chỉ tiêu “Điều chỉnh tăng số thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước” (Chỉ tiêu 38) trên tờ khai 01/GTGT của kỳ tính thuế nhận được Thông báo chuyển nghĩa vụ thuế.

Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề:  Cách nhập chỉ tiêu 37 và 38 trên tờ khai thuế 01/GTGT

http://congminh.com.vn/Cach-nhap-chi-tieu-37-va-38-tren-to-khai-thue-01GTGT/

Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi: Cách kê khai thuế GTGT theo tháng- theo quý

http://congminh.com.vn/article/Cach-ke-khai-thue-GTGT-theo-thang-theo-quy/

Chúc các bạn sức khỏe, may mắn và thành công!

Thông tin liên lạc

Hải Nguyễn (CPA, CPTA, Valuer)

Tổng giám đốc

Tel: 0989 258 233 - 0919 258 233

Mail: honghai@congminh.com.vn


Đào Hữu Linh (CPTA)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0901 880 768 - 0961 880 768

Mail: huulinh@congminh.com.vn


Linh Mai (CPA, CPTA, Valuer)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0989 639 669

Mail: yenlinh@congminh.com.vn

Đối tác