Kế toán

Cách viết hóa đơn GTGT có chiết khấu thương mại năm 2018

2018-07-25 10:24:19

Cách viết hóa đơn GTGT có chiết khấu thương mại năm 2018 như thế nào? Đại lý thuế Công Minh (http://congminh.com.vn) xin được chia sẻ cách ghi hóa đơn GTGT này với các bạn qua bài viết dưới đây.

Cách viết hóa đơn GTGT có chiết khấu thương mại

Sau đây, Đại lý thuế Công Minh sẽ hướng dẫn cách ghi hóa đơn GTGT có chiết khấu thương mại theo Khoản 2.5 Phụ lục 4 Thông tư 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính, chi tiết từng trường hợp như: Chiết khấu từng lần, cuối kỳ, điều chỉnh kỳ sau ...

Đầu tiên, các bạn cần hiểu thế nào là chiết khấu thương mại để phân biệt với chiết khấu thanh toán:

 - Chiết khấu thanh toán là khoản mà người bán giảm trừ cho người mua khi thanh toán trước thời hạn ( tức là nếu người mua thanh toán sớm thì sẽ được hưởng một khoản tiền chiết khấu theo quy định của công ty bán).

 - Chiết khấu thương mại là khoản chiết khấu mà doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn theo thoả thuận về chiết khấu thương mại đã ghi trên hợp đồng kinh tế hoặc các cam kết mua, bán hàng.

Khoản chiết khấu thương mại sẽ trừ vào giá trước thuế GTGT.

 Có 3 trường hợp cụ thể như sau:

 1. Chiết khấu thương mại theo từng lần mua

  - Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

 Ví dụ: Ngày 20/11/2018 Công ty Thiên Long tổ chức chương trình như sau: Mua máy tính DELL trị giá 10.000.000/1 chiếc (giá chưa có thuế), chiết khấu thương mại ngay 10%.

 Công ty B mua 1 máy tính DELL, theo hợp đồng thì được chiết khấu thương mại ngay 10%. (là 1.000.000)

 => Giá bán chưa thuế là: 10.000.000 – 1.000.000 = 9.000.000.

 Cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại cụ thể như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Máy tính DELL

chiếc

1

9.000.000

9.000.000

 

 

 

 

 

 

 Cộng tiền hàng:                                                                                                                                             9.000.000

 Thuế suất GTGT:   10 %  , Tiền thuế GTGT:                                                                                                   900.000

 Tổng cộng tiền thanh toán                                                                                                                             9.900.000

 Số tiền viết bằng chữ:                                                                     Chín triệu chín trăm nghìn đồng.

2. Chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số

 - Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

 => Trường hợp này sẽ có 2 tình huống như sau:

 TH1: Nếu số tiền chiết khấu thương mại Nhỏ hơn số tiền trên hoá đơn cuối cùng => Sẽ trừ số tiền chiết khấu đó vào hoá đơn cuối cùng.

 TH2: Nếu số tiền chiết khấu thương mại Lớn hơn số tiền trên hoá đơn cuối cùng => Sẽ phải lập 1 hoá đơn điều chỉnh giảm kèm bảng kê các hoá đơn trước đó.

 Chi tiết 2 tình huống như sau:

 Tình huống 1:

 VD: Ngày 20/11/2018 Công ty A ký hợp đồng số 001/A với Công ty B: Nếu mua 10 máy tính DELL trị giá 10.000.000/1 chiếc (giá chưa có thuế) sẽ chiết khấu thương mại 5% = (10tr x 10 chiếc) x 5% = 5.000.000

 - Ngày 20/11/2018: Công ty B mua 2 chiếc. (Lần này chưa đủ số lượng nên chưa được chiết khấu, vẫn xuất hoá đơn với giá 10.000.000 như bình thường)

 - Ngày 25/11/2018: Công ty B mua 5 chiếc. (Lần này cũng chưa đủ số lượng nên chưa được chiết khấu, vẫn xuất hoá đơn với giá 10.000.000 như bình thường)

 - Ngày 30/11/2018: Công ty B mua 3 chiếc (Lần này đã đủ 10 chiếc, như vậy là được chiết khấu thương mại 5%)

 => Vì số tiền chiết khấu thương mại là (5.000.000) Nhỏ hơn số tiền trên hoá đơn lần cuối cùng (3 x 10 = 30tr)

 => Nên khi viết hoá đơn lần cuối cùng này sẽ trừ phần chiết khấu thương mại 5% của toàn bộ hợp đồng.

 Cách viết hoá đơn chiết khấu thương mại lần cuối cùng như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Máy tính DELL

chiếc

3

10.000.000

30.000.000

 

(Chiết khấu thương mại 5% theo hợp đồng số 001/A ngày 20/11/2018)

chiếc

10

500.000

5.000.000

 

 

 

 

 

 

 Cộng tiền hàng:                                                                                                                                                  25.000.000

 Thuế suất GTGT:   10 %  , Tiền thuế GTGT:                                                                                                        2.500.000

 Tổng cộng tiền thanh toán                                                                                                                                  27.500.000

 Số tiền viết bằng chữ:                                                    Hai mươi bảy triệu năm trăm nghìn triệu đồng.

Tình huống 2:

 Số tiền chiết khấu thương mại Lớn hơn số tiền trên hoá đơn cuối cùng -> Sẽ phải lập 1 hoá đơn điều chỉnh giảm kèm bảng kế các hoá đơn trước đó

 => Tình huống này các bạn xử lý như trường hợp 3 dưới đây.

 Ví dụ: Ngày 20/11/2018 Công ty A ký hợp đồng số 001/A với Công ty B: Nếu mua 10 máy tính DELL trị giá 10.000.000/1 chiếc (giá chưa có thuế) sẽ chiết khấu thương mại 12% = (10tr x 10 chiếc) x 12% = 12.000.000

 - Ngày 20/11/2018: Công ty B mua 4 chiếc. (Lần này chưa đủ số lượng nên chưa được chiết khấu, vẫn xuất hoá đơn với giá 10.000.000 như bình thường)

 - Ngày 25/11/2018: Công ty B mua 5 chiếc. (Lần này cũng chưa đủ số lượng nên chưa được chiết khấu, vẫn xuất hoá đơn với giá 10.000.000 như bình thường)

 - Ngày 30/11/2018: Công ty B mua 1 chiếc (Lần này đã đủ 10 chiếc, như vậy là được chiết khấu thương mại 12%)

 => Vì số tiền chiết khấu thương mại là (12tr) Lớn hơn số tiền trên hoá đơn lần cuối cùng (10tr)

 => Nên Công ty A sẽ viết hoá đơn lần cuối cùng ngày 30/11 theo giá chưa chiết khấu là 10tr.

 => Tiếp đó sẽ viết 1 hoá đơn điều chỉnh giảm số tiền, tiền thuế kèm bảng kê các số hoá đơn trước đó.

3. Kết thúc chương trình (kỳ) khuyến mãi mới lập hoá đơn

 - Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

 - Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, bên bán và bên mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào.

 Ví dụ:  Công ty A có chương trình chiết khấu từ ngày 20/12/2018 đến 31/12/2018 Mua 10 sản phẩm X trị giá 10.000.000/1 cái (giá chưa có thuế), chiết khấu thương mại 10% (1.000.000 VND/1 sản phẩm X). Nếu kết thúc chương trình  tức là hết ngày 31/12/2018 khách hàng nào đạt được chỉ tiêu sẽ được hưởng chiết khấu TM   

  - Ngày 20/12/2018: Công ty B mua 7 cái. ( công ty A  xuất hoá đơn 0000955 cho công ty B với giá 10.000.000 )

  - Ngày 25/12/2018: Công ty B mua 3 Cái  ( công ty A  xuất hoá đơn 0001001 cho công ty B với giá 10.000.000 )

 => Sau ngày 31/12/2014 (Hết chương trình chiết khấu) xét thấy công ty B đạt chỉ tiêu của chương trình chiết khấu thì công ty A xuất hoá đơn điều chỉnh cho 2 hoá đơn 0000955 và 0001001.

 Cách viết hoá đơn điều chỉnh giảm như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều chỉnh giảm số tiền, tiền thuế của các hoá đơn kèm bảng kê .... do chiết khấu thương mại 10% theo chương trình chiết khấu từ ngày 20/12/2018 đến 31/12/2018) 

chiếc

10

1.000.000

10.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cộng tiền hàng:                                                                                                                         10.000.000

Thuế suất GTGT:    10 %  , Tiền thuế GTGT:                                                                              1.000.000

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                                                           11.000.000

Trên đây là toàn bộ bài viết hướng dẫn về cách ghi hóa đơn GTGT có chiết khấu thương mại năm 2018

http://congminh.com.vn/Cach-viet-hoa-don-GTGT-co-chiet-khau-thuong-mai/

Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi: Cách hạch toán chiết khấu thương mại

 

Chúc các bạn sức khỏe, may mắn và thành công!

Thông tin liên lạc

Hải Nguyễn (CPA, CPTA, Valuer)

Tổng giám đốc

Tel: 0989 258 233 - 0919 258 233

Mail: honghai@congminh.com.vn


Đào Hữu Linh (CPTA)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0901 880 768 - 0961 880 768

Mail: huulinh@congminh.com.vn


Linh Mai (CPA, CPTA, Valuer)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0989 639 669

Mail: yenlinh@congminh.com.vn

Đối tác