Dịch vụ kiểm toán

Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính

2018-07-09 22:14:29

Kiểm toán báo cáo tài chính là hoạt động của các kiểm toán viên độc lập có năng lực, tiến hành thu thập và đánh giá các bằng chứng kiểm toán về báo cáo tài chính được kiểm toán nhằm kiểm tra và báo cáo về mức độ trung thực, chính xác, hợp lý của báo cáo tài chính được kiểm toán với các tiêu chuẩn, chuẩn mực đã được thiết lập.

Giới thiệu về dịch vụ kiểm toán BCTC của Đại lý thuế Công Minh

Dịch vụ kiểm toán BCTC của Đại lý thuế Công Minh cung cấp mang tính đảm bảo về kết quả hoạt động và tình hình tài chính của doanh nghiệp. Ngoài ra, chúng tôi còn hỗ trợ doanh nghiệp cải thiện chất lượng báo cáo tài chính cung cấp ra bên ngoài. Dịch vụ kiểm toán sẽ tuân thủ theo những quy định bao gồm: 

♦      Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam;

♦      Luật kiểm toán độc lập;

♦      Chế độ kế toán Việt Nam;

♦      Chuẩn mực kế toán Việt Nam;

♦      Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS);

Sự am hiểu kiến thức và kinh nghiệm qua các ngành nghề, đội ngũ Kiểm toán viên CHUYÊN NGHIỆP của chúng tôi sẽ đáp ứng được từng nhu cầu của doanh nghiệp.

Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu báo cáo nội bộ và nghĩa vụ tuân thủ, dịch vụ kiểm toán của Công Minh sẽ giúp Khách hàng xác định cả những cơ hội và các mối đe dọa trong kinh doanh. Đồng thời, cung cấp những nhận định thông minh và các khuyến nghị thiết thực.

Doanh nghiệp nào bắt buộc phải sử dụng dịch vụ kiểm toán

Theo quy định tại Điều 15 Nghị định số 17/2012/NĐ-CP ngày 13/3/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật kiểm toán độc lập thì các đơn vị bắt buộc phải thực hiện kiểm toán bao gồm:

1.    Doanh nghiệp, tổ chức mà pháp luật quy định báo cáo tài chính hàng năm phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

♦      Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

♦      Tổ chức tín dụng được thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng, bao gồm cả chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam;

♦      Tổ chức tài chính, DN bảo hiểm, DN tái bảo hiểm, DN môi giới bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

♦      Công ty đại chúng, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán.

2.     Các doanh nghiệp, tổ chức khác bắt buộc phải kiểm toán theo quy định của pháp luật có liên quan.

3.     Doanh nghiệp, tổ chức phải được doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam kiểm toán, bao gồm:

♦      Doanh nghiệp nhà nước, trừ doanh nghiệp nhà nước hoạt động trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

♦      Doanh nghiệp, tổ chức thực hiện dự án quan trọng quốc gia, dự án nhóm A sử dụng vốn nhà nước, trừ các dự án trong lĩnh vực thuộc bí mật nhà nước theo quy định của pháp luật phải được kiểm toán đối với báo cáo quyết toán dự án hoàn thành;

♦      Doanh nghiệp, tổ chức mà các tập đoàn, tổng công ty nhà nước nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

♦      Doanh nghiệp mà các tổ chức niêm yết, tổ chức phát hành và tổ chức kinh doanh chứng khoán nắm giữ từ 20% quyền biểu quyết trở lên tại thời điểm cuối năm tài chính phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm;

♦      Doanh nghiệp kiểm toán, chi nhánh doanh nghiệp kiểm toán nước ngoài tại Việt Nam phải được kiểm toán đối với báo cáo tài chính hàng năm.

4.     Các doanh nghiệp, tổ chức thuộc đối tượng phải kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này nếu theo quy định của pháp luật phải

lập báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính tổng hợp thì phải thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất hoặc báo cáo tài chính tổng hợp.

5.     Việc kiểm toán báo cáo tài chính và báo cáo quyết toán dự án hoàn thành đối với doanh nghiệp, tổ chức quy định tại các Điểm a và b Khoản 2 Điều này không thay thế cho việc kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước.

6.     Doanh nghiệp, tổ chức khác tự nguyện được kiểm toán.

Nội dung công việc của dịch vụ kiểm toán BCTC

Bước 1: Lập kế hoạch kiểm toán

♦      Kiểm toán viên sẽ tìm hiểu thông tin sơ bộ về khách hàng để đánh giá và xử lý rủi ro kiểm toán. Thực hiện các thử nghiệm kiểm soát và lập bảng đánh giá hệ thống KSNB.

♦      Lập thảo luận và ký kế hợp đồng kiểm toán: sau khi chấp nhận KH, hai bên tiến hành thảo luận và ký kết hợp đồng kiểm toán.

♦      Lựa chọn đội ngũ nhân viên kiểm toán: Đội ngũ nhân viên kiểm toán được lựa chọn là những nhân viên kiểm toán có kinh nghiệm và trình độ chuyên môn cao.

Bước 2: Thực hiện kiểm toán

♦      Ở giai đoạn thực hiện kiểm toán, các kiểm toán viên tiến hành những thử nghiệm kiểm và ghi chép lại kết quả kiểm toán làm bằng chứng cho việc đánh giá hiệu quả quy trình kiểm soát nội bộ.

♦      Chương trình kiểm toán gồm quy trình phân tích và kiểm tra chi tiết, với nguồn dữ liệu lấy từ KH. Thông thường đối với bất kỳ một khoản mục nào, kiểm toán viên cũng cần thực hiện xem xét qua hệ thống KSNB, kiểm tra số liệu tổng hợp, thực hiên thủ tục phân tích soát xét, và cuối cùng là đi đến kiểm tra chi tiết trên chứng từ kế toán.

♦      Để làm căn cứ cho kết quả kiểm toán và kết luận của mình, các kiểm toán viên xác định thông tin, thực hiện phân tích và đánh giá, và ghi chép thông tin, bằng chứng thông qua việc thực hiện các thủ tục kiểm toán đuợc lập trong chương trình kiểm toán.

Bước 3: Kết thúc kiểm toán

Các kết luận kiểm toán đưa ra chịu sự soát xét của ba cấp quản lý gồm trưởng nhóm kiểm toán, trưởng phòng và cuối cùng là của Ban Giám đốc. Mục đích của các cấp soát xét là đảm bảo Báo cáo kiểm toán đưa ra không bị sai lệch, trình bày đúng với thực trạng của Công ty được kiểm toán.

♦      Ý kiến kiểm toán: được nêu ra sau khi cuộc kiểm toán kết thúc. Có thể là ý kiến chấp nhận toàn phần, chấp nhận từng phần hoặc từ chối đưa ra ý kiến, tùy thuộc vào bằng chứng kiểm toán thu được. 

♦      Báo cáo kiểm toán và BCTC cùng các chỉ dẫn: Báo cáo kiểm toán được lập sau khi kết thúc cuộc kiểm toán, trong đó nêu ra kết luận của cuộc kiểm toán, những sai phạm và tồn tại của khách hàng, ý kiến của kiểm toán viên. BCTC trước khi kiểm toán và BCTC đã sửa đổi sau khi được kiểm toán.

Lợi ích của việc sử dụng dịch vụ báo cáo kiểm toán

Mục đích tổng quát của kiểm toán là cung cấp sự đảm bảo cho bên thứ ba là những người sử dụng các thông tin tài chính rằng các thông tin họ được cung cấp có trung thực, hợp lý hay không. Trong nền kinh tế thị trường, có nhiều đối tượng khác nhau sử dụng kết quả kiểm toán với những mục đích khác nhau.

♦      Đối với Ngân hàng, những đối tượng cho vay vốn, họ cần biết rằng số vốn họ cho vay có được sử dụng đúng mục đích hay không, tình hình tài chính của đơn vị có cho thấy khả năng hoàn trả hay không.

♦      Đối với cơ quan thuế, căn cứ vào báo cáo tài chính đã được kiểm toán để tính và thu thuế, tương tự, đối với các cơ quan chức năng cũng căn cứ vào báo cáo tài chính được kiểm toán để thực hiện chức năng của mình.

♦      Đối với doanh nghiệp được kiểm toán mong muốn, thông qua kiểm toán, có được báo cáo tài chính phù hợp với các nguyên tắc, chuẩn mực kế toán hiện hành (hoặc được chấp nhận), phát hiện và ngăn ngừa các sai sót và gian lận.

♦      Đối với chủ sở hữu doanh nghiệp, các cổ đông họ cần biết một cách đầy đủ, đúng đắn về kết quả kinh doanh, ... .

Tóm lại, kiểm toán phải mang lại sự thoả mãn cho những người sử dụng kết quả kiểm toán sự tin cậy, mức độ trung thực của các thông tin tài chính mà họ được cung cấp.

Cam kết về Dịch vụ Kiểm toán báo cáo tài chính của chúng tôi

♦      Với đội ngũ Ban lãnh đạo, các kiểm toán viên và nhân viên nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán, Đại lý thuế Công Minh cam kết sẽ cung cấp dịch vụ kiểm toán độc lập tốt nhất đến Quý khách hàng nhằm giúp tăng cường tính trung thực và độ tin cậy của các thông tin tài chính, mang lại niềm tin cho nhà đầu tư, các cơ quan quản lý.

♦      Đại lý thuế Công Minh sẽ thực hiện đầy đủ minh bạch các nội dung được thỏa thuận trên hợp đồng và tư vấn toàn diện các vấn đề liên quan.

Thông tin liên hệ 

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ kế toán trọn gói, xin vui lòng liên hệ:

Công ty TNHH Tư vấn và Đại lý thuế Công Minh

♦     Địa chỉ: Căn 2316, Tháp B, Tòa nhà The light, Tp.Hà Nội

♦     Hotline: 0989 258 233 - 0919 258 233

♦     Email: lienhe@dailythuecongminh.com

CN Công ty TNHH Tư vấn và Đại lý thuế Công Minh

♦     Địa chỉ: B05.22 Sunview town, đường Gò Dưa, Q Thủ Đức, Tp.HCM

♦     Hotline: 0961 880 767 - 0901 880 768

♦     Email: hochiminh@dailythuecongminh.com

Văn phòng đại diện Hà Đông

♦     Địa chỉ: Số 605, CT5A, Khu đô thị Văn Khê, Quận Hà Đông, Tp.Hà Nội

♦     Hotline: 0963 555 822

Rất mong được hợp tác bền vững cùng quý khách hàng!

Thông tin liên lạc

Hải Nguyễn (CPA, CPTA, Valuer)

Tổng giám đốc

Tel: 0989 258 233 - 0919 258 233

Mail: honghai@congminh.com.vn


Đào Hữu Linh (CPTA)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0901 880 768 - 0961 880 768

Mail: huulinh@congminh.com.vn


Linh Mai (CPA, CPTA, Valuer)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0989 639 669

Mail: yenlinh@congminh.com.vn

Đối tác