Kế toán

Ghi nhận doanh thu tại thời điểm nào là đúng quy định ở các trường hợp

2018-08-21 11:35:18

Ghi nhận doanh thu tại thời điểm nào là đúng quy định ở các trường hợp? Chắc chắn có rất nhiều bạn kế toán cần biết để có thể hạch toán đúng các nghiệp vụ phát sinh tại doanh nghiệp mình. Đại lý thuế Công Minh (http://congminh.com.vn) xin được chia sẻ tới các bạn quy định về ghi nhận doanh thu cung cấp HHDV qua bài viết dưới đây.

Ghi nhận doanh thu tại thời điểm nào là đúng quy định ở các trường hợp

I. Trường hợp 1 - Doanh thu cho thuê tài sản nhận trước qua nhiều kỳ

 1. Điều 79, TT 200 quy định:

  a) Nguyên tắc: Phải phân bổ số tiền cho thuê nhận trước phù hợp với thời gian cho thuê

  b) Hạch toán:

  - Khi nhận tiền của khách hàng trả trước về cho thuê hoạt động cho nhiều kỳ, ghi:

     Nợ 111, 112 (tổng số tiền nhận trước)

          Có 3387- Doanh thu chưa thực hiện (giá chưa GTGT)

          Có 3331- Thuế GTGT phải nộp

  - Định kỳ, tính và kết chuyển doanh thu của kỳ kế toán, ghi:

     Nợ 3387 – Doanh thu chưa thực hiện

          Có 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113, 5117)

 - Ngoại lệ: Trường hợp thời gian cho thuê chiếm trên 90% thời gian sử dụng hữu ích của tài sản, doanh nghiệp có thể lựa chọn phương pháp ghi nhận doanh thu 1 lần với toàn bộ số tiền nhận trước nếu thỏa mãn đồng thời các điều kiện:

   + Bên đi thuê không có quyền hủy ngang hợp đồng

   + Số tiền nhận trước không nhỏ hơn 90% tổng số tiền dự kiến thu được theo hợp đồng và bên đi thuê trả hết toàn bộ số tiền thuê trong 12 tháng kể từ khi khởi đầu thuê tài sản

   + Chuyển giao hầu hết toàn bộ rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu tài sản cho bên đi thuê

   + Bên cho thuê ước tính được tương đối đầy đủ giá vốn của hoạt động cho thuê

Cụ thể, ghi nhận doanh thu 1 lần đối với toàn bộ số tiền nhận trước:

  Nợ 111, 112 – Toàn bộ số tiền nhận trước

        Có 511 – Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5113, 5117)

        Có 3331 – Thuế GTGT phải nộp

 2. Khoản 3, Điều 5, TT 78 quy định:

 Có thể chọn 1 trong 2 phương pháp ghi nhận doanh thu để tính thu nhập chịu thuế trong trường hợp bên cho thuê nhận tiền trước cho nhiều kỳ:

   + Là số tiền cho thuê tài sản của từng năm =  Số tiền trả trước :  Số năm trả tiền trước

   + Là toàn bộ số tiền cho thuê tài sản của số năm trả tiền trước (không có điều kiện ràng buộc như TT200) (Loại trừ doanh nghiệp đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế thì không được áp dụng phương pháp này.)

II. Trường hợp 2 - Ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng

 1. Điều 79, TT 200 quy định: 

  Ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng theo 2 trường hợp:

   TH1: Trường hợp nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định thì doanh thu được ghi nhận tại thời điểm lập Báo cáo tài chính và không phụ thuộc vào hóa đơn và số tiền ghi trên hóa đơn

   + Cụ thể, tại thời điểm lập Báo cáo tài chính, ghi:

       Nợ TK 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

             Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111).

   + Căn cứ vào Hoá đơn GTGT được lập theo tiến độ kế hoạch để phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch đã ghi trong hợp đồng, ghi:

       Nợ TK 131 - Phải thu của khách hàng

             Có TK 337 - Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng

             Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

   + Khi nhận được tiền do khách hàng trả, hoặc nhận tiền khách hàng ứng trước, ghi:

       Nợ các TK 111, 112, ...

            Có TK 131 - Phải thu của khách hàng.

 TH2: Trường hợp hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo giá trị khối lượng thực hiện, khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, thì doanh thu và chi phí liên quan đến hợp đồng được ghi nhận tương ứng với phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận trong kỳ phản ánh trên hoá đơn đã lập.

  + Kế toán phải lập Hoá đơn GTGT trên cơ sở phần công việc đã hoàn thành được khách hàng xác nhận, căn cứ vào Hoá đơn GTGT, ghi:

      Nợ các TK 111, 112, 131, ...

           Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (5111)

           Có TK 3331 - Thuế GTGT phải nộp.

  + Khi nhận được tiền thanh toán khối lượng công trình hoàn thành hoặc khoản ứng trước từ khách hàng, ghi:

     Nợ các TK 111, 112, ...

           Có 131 – Phải thu của khách hàng

 2. Điều 5, TT 78 quy định ghi nhận doanh thu hợp đồng xây dựng

  Doanh thu ghi nhận để tính thuế là giá trị công trình, giá trị hạng mục công trình hoặc giá trị khối lượng công trình xây dựng, lắp đặt nghiệm thu.

   + Trường hợp xây dựng, lắp đặt có bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt bao gồm cả giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

  + Trường hợp xây dựng, lắp đặt không bao thầu nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị là số tiền từ hoạt động xây dựng, lắp đặt không bao gồm giá trị nguyên vật liệu, máy móc, thiết bị.

III. Trường hợp 3 - Doanh thu bán bất động sản

 1. Điều 79,TT 200 quy định:

 Việc ghi nhận doanh thu bán bất động sản phải đảm bảo thoả mãn đồng thời 5 điều kiện sau:

  + Bất động sản đã hoàn thành toàn bộ và bàn giao cho người mua, doanh nghiệp đã chuyển giao rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu bất động sản cho người mua;

  + Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý bất động sản như người sở hữu bất động sản hoặc quyền kiểm soát bất động sản;

  + Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

  + Doanh nghiệp đã thu được hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán bất động sản;

  + Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán bất động sản.

 Trường hợp khách hàng có quyền hoàn thiện nội thất của bất động sản và doanh nghiệp thực hiện việc hoàn thiện nội thất của bất động sản thì doanh nghiệp được ghi nhận doanh thu khi hoàn thành, bàn giao phần xây thô cho khách hàng.

 Trường hợp bất động sản phân lô bán nền, nếu đã chuyển giao nền đất cho khách hàng được ghi nhận doanh thu đối với nền đất đã bán khi thỏa mãn đồng thời các điều kiện sau:

  + Đã chuyển giao rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sử dụng đất cho người mua;

  + Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;

  + Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán nền đất;

  + Doanh nghiệp đã thu được hoặc chắc chắn sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán nền đất.

 Hạch toán, khi chuyển giao BĐS, ghi nhận doanh thu:

    Nợ 111,112,131- Tổng giá thanh toán

         Có TK 5117-Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư

         Có TK 3331-Thuế GTGT phải nộp (tính trên giá trị tài sản không bao gồm đất)

 2. Điều 17, TT 78 quy định:

  Doanh thu chuyển nhượng bất động sản xác định theo giá thực tế chuyển nhượng không thấp hơn giá quy định không thấp hơn bảng giá đất do Ủy ban nhân dân tại địa phương quy định.

 Thời điểm xác định doanh thu là thời điểm bàn giao bất động sản không phụ thuộc đăng ký xác lập quyền sở hữu với cơ quan nhà nước hay chưa.

 Trường hợp chuyển nhượng có thu tiền ứng trước của khách hàng theo tiến độ thì thời điểm tính thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp là thời điểm thu tiền, cụ thể:

  + Trường hợp doanh nghiệp xác định được chi phí tương ứng thì kê khai nộp thuế theo doanh thu trừ chi phí

  + Trường hợp không xác định được chi phí thì kê khai tạm nộp thuế theo tỷ lệ 1% trên tiền thu được và không ghi nhận là khoản doanh thu tính thuế TNDN trong năm.

 Khi bàn giao BĐS thì ghi nhận doanh thu tính thuế TNDN, quyết toán lại thuế và ghi nhận chi phí liên quan hoạt động bán BĐS được trừ theo mức khống chế theo quy định vào năm đầu tiên bàn giao BĐS

IV. Trường hợp 4 - Ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ

 1. Điều 79, TT 200 quy định:

 Nguyên tắc ghi nhận doanh thu cung cấp dịch vụ khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện như sau:

  + Doanh thu được xác định tương đối chắc chắc và không có điều khoản hủy ngang hay trả lại dịch vụ của khách hàng

  + Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ dịch vụ

  + Xác định được phần công việc đã hoàn thành và chi phí phát sinh cho dịch vụ vào thời điểm báo cáo

 Hạch toán:

   Nợ 111, 112, 131, … Tổng giá thanh toán

        Có 5113-Doanh thu cung cấp dịch vụ

        Có 3331-Thuế GTGT phải nộp Nhà nước

 2. Điều 5, TT 78 quy định

  Thời điểm xác định doanh thu chịu thuế là thời điểm hoàn thành việc cung ứng dịch vụ hoặc thời điểm viết hóa đơn dịch vụ. (Nếu thời điểm viết hóa đơn xảy ra trước thì lấy thời điểm viết hóa đơn, trừ dịch vụ vận tải hàng không)

V. Trường hợp 5 – Doanh thu hoạt động thương mại

 1. Điều 79, TT 200 quy định

  Ghi nhận doanh thu bán hàng khi đồng thời thỏa mãn các điều kiện sau:

   + Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu sản phẩm, hàng hóa cho người mua;

   + Doanh nghiệp không còn nắm giữ quyền quản lý hàng hóa như người sở hữu hoặc quyền kiểm soát hàng hóa;

   + Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn. Khi hợp đồng quy định người mua được quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá, đã mua theo những điều kiện cụ thể, doanh nghiệp chỉ được ghi nhận doanh thu khi những điều kiện cụ thể đó không còn tồn tại và người mua không được quyền trả lại sản phẩm, hàng hoá (trừ trường hợp khách hàng có quyền trả lại hàng hóa dưới hình thức đổi lại để lấy hàng hóa, dịch vụ khác);

   + Doanh nghiệp đã hoặc sẽ thu được lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;

   + Xác định được các chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.

   Hạch toán:

      Nợ 111, 112, 131, … Tổng giá thanh toán

            Có 5111-Doanh thu cung cấp hàng hóa

            Có 3331-Thuế GTGT phải nộp Nhà nước

 2. Điều 5, TT78 quy định

  Thời điểm ghi nhận doanh thu chịu thuế là thời điểm chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng hàng hóa cho người mua.

VI. Trường hợp 6 – Doanh thu trả chậm, trả góp

 1. Điều 79, TT 200 quy định

 Doanh thu được xác định theo phương thức trả chậm, trả góp là giá bán trả tiền ngay.

 Hạch toán:

  + Khi bán hàng trả chậm, trả góp, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng theo giá bán trả tiền ngay chưa có thuế, ghi :

       Nợ TK 131, 112, 111 - Phải thu của khách hàng

             Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (giá bán trả tiền ngay chưa có thuế)

             Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước (3331, 3332).

             Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện (chênh lệch giữa tổng số tiền theo giá bán trả chậm, trả góp với giá bán trả tiền ngay).

  + Định kỳ, ghi nhận doanh thu tiền lãi bán hàng trả chậm, trả góp trong kỳ, ghi:

      Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

           Có TK 515 - Doanh thu hoạt động tài chính (lãi trả chậm, trả góp).

 2. Điều 5, TT 78 quy định

  Doanh thu chịu thuế đối với hàng hóa trả góp, trả chậm là tiền bán hàng hóa, dịch vụ trả tiền 1 lần, không bao gồm tiền lãi trả góp, tiền lãi trả chậm.

VII. Trường hợp 7 – Doanh thu trong trường hợp chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán

 1. Điều 79, TT 200 quy định:

 Tại thời điểm bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, người bán phải xác định riêng giá trị hợp lý của hàng hóa, dịch vụ phải cung cấp miễn phí hoặc số tiền phải chiết khấu, giảm giá cho người mua khi người mua đạt được các điều kiện theo quy định của chương trình.

 Doanh thu được ghi nhận là tổng số tiền phải thu hoặc đã thu trừ đi giá trị hợp lý của hàng hóa, dịch vụ phải cung cấp miễn phí hoặc số phải chiết khấu, giảm giá cho người mua. Giá trị của hàng hóa, dịch vụ phải cung cấp miễn phí hoặc số phải chiết khấu, giảm giá cho người mua được ghi nhận là doanh thu chưa thực hiện. Nếu hết thời hạn của chương trình mà người mua không đạt đủ điều kiện theo quy định và không được hưởng hàng hóa dịch vụ miễn phí hoặc chiết khấu giảm giá, khoản doanh thu chưa thực hiện được kết chuyển vào doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ.

 Hạch toán:

  + Khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ trong chương trình dành cho khách hàng truyền thống, kế toán ghi nhận doanh thu trên cơ sở tổng số tiền thu được trừ đi phần doanh thu chưa thực hiện là giá trị hợp lý của hàng hóa, dịch vụ cung cấp miễn phí hoặc số tiền chiết khấu, giảm giá cho khách hàng:

       Nợ các TK 112, 131, 111

            Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

            Có TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

            Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước.

  + Khi hết thời hạn quy định của chương trình, nếu khách hàng không đáp ứng được các điều kiện để hưởng các ưu đãi như nhận hàng hóa, dịch vụ miễn phí hoặc chiết khấu giảm giá, người bán không phát sinh nghĩa vụ phải thanh toán cho khách hàng, kế toán kết chuyển doanh thu chưa thực hiện thành doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ, ghi:

      Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

           Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

  + Khi khách hàng đáp ứng đủ các điều kiện của chương trình để được hưởng ưu đãi, khoản doanh thu chưa thực hiện được xử lý như sau:

 - Trường hợp người bán trực tiếp cung cấp hàng hóa, dịch vụ miễn phí hoặc chiết khấu, giảm giá cho người mua, khoản doanh thu chưa thực hiện được kết chuyển sang ghi nhận là doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ tại thời điểm thực hiện xong nghĩa vụ với khách hàng (đã chuyển giao hàng hóa, dịch vụ miễn phí hoặc đã chiết khấu, giảm giá cho khách hàng):

    Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

            Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

 - Trường hợp bên thứ ba là người cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc chiết khấu giảm giá cho khách hàng thì thực hiện như sau:

 + Trường hợp doanh nghiệp đóng vai trò là đại lý của bên thứ ba, phần chênh lệch giữa khoản doanh thu chưa thực hiện và số tiền phải thanh toán cho bên thứ ba đó được ghi nhận là doanh thu bán hàng cung cấp dịch vụ khi phát sinh nghĩa vụ thanh toán với bên thứ ba, ghi:

    Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

   Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (phần chênh lệch giữa doanh thu chưa thực hiện và số tiền trả cho bên thứ ba được coi như doanh thu hoa hồng đại lý)

   Có các TK 111, 112 (số tiền thanh toán cho bên thứ ba).

 + Trường hợp doanh nghiệp không đóng vai trò đại lý của bên thứ ba (giao dịch mua đứt, bán đoạn), toàn bộ khoản doanh thu chưa thực hiện sẽ được ghi nhận là doanh thu bán hàng, cung cấp dịch vụ khi phát sinh nghĩa vụ thanh toán cho bên thứ ba, số tiền phải thanh toán cho bên thứ ba được ghi nhận vào giá vốn hàng bán, ghi:

   Nợ TK 3387 - Doanh thu chưa thực hiện

        Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

 2. Theo mục 5, điều 7, TT 219/2013/TT-BTC quy định

  Đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại, giá tính thuế được xác định bằng không (0); trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về thương mại thì phải kê khai, tính nộp thuế như hàng hóa, dịch vụ dùng để tiêu dùng nội bộ, biếu, tặng, cho.

  Một số hình thức khuyến mại cụ thể được thực hiện như sau:

   + Đối với hình thức khuyến mại đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu để khách hàng dùng thử không phải trả tiền, tặng hàng hóa cho khách hàng, cung ứng dịch vụ không thu tiền thì giá tính thuế đối với hàng mẫu, dịch vụ mẫu được xác định bằng 0.

   + Đối với hình thức bán hàng, cung ứng dịch vụ với giá thấp hơn giá bán hàng, dịch vụ trước đó thì giá tính thuế là giá bán đã giảm áp dụng trong thời gian khuyến mại đã đăng ký hoặc thông báo.

   + Đối với các hình thức khuyến mại bán hàng, cung ứng dịch vụ có kèm theo phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ thì không phải kê khai, tính thuế đối với phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ tặng kèm.

Trên đây Đại lý thuế Công Minh đã chia sẻ với các bạn về các lưu ý khi ghi nhận doanh thu trong các trường hợp thường gặp :

http://congminh.com.vn/Ghi-nhan-doanh-thu-tai-thoi-diem-nao/

Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi:

Chúc các bạn sức khỏe, may mắn và thành công!

Thông tin liên lạc

Hải Nguyễn (CPA, CPTA, Valuer)

Tổng giám đốc

Tel: 0989 258 233 - 0919 258 233

Mail: honghai@congminh.com.vn


Đào Hữu Linh (CPTA)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0901 880 768 - 0961 880 768

Mail: huulinh@congminh.com.vn


Linh Mai (CPA, CPTA, Valuer)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0989 639 669

Mail: yenlinh@congminh.com.vn

Đối tác