Tin Thuế

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2018 được quy định như thế nào

2018-08-08 15:58:11

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2018 được quy định như thế nào? Đại lý thuế Công Minh (http://congminh.com.vn) xin chia sẻ quy định về Ủy quyền quyết toán thuế TNCN, Mẫu ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2018 tới bạn đọc quan tâm chủ đề này qua bài viết dưới đây.

Ủy quyền quyết toán thuế TNCN 2018 được quy định như thế nào

1. Cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế qua tổ chức trả thu nhập

 - Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại tổ chức đó vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế, kể cả trường hợp cá nhân làm việc không đủ 12 tháng trong năm tại tổ chức, đồng thời có thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng đã được đơn vị trả thu nhập khấu trừ đủ thuế 10% mà không có yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

 - Trường hợp tổ chức trả thu nhập thực hiện việc tổ chức lại doanh nghiệp (chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi) và người lao động được điểu chuyển từ tổ chức cũ đến tổ chức mới được hình thành sau khi tổ chức lại doanh nghiệp,nếu trong năm người lao động không có thêm thu nhập từ tiền lương, tiền công tại một nơi nào khác thì được ủy quyền quyết toán cho tổ chức mới quyết toán thuế thay. Tổ chức mới nếu thực hiện quyết toán thuế theo ủy quyền của người lao động thì tổ chức mới có trách nhiệm quyết toán thuế đới với cả phần thu nhập do tổ chức cũ chi trả( tổ chức mới phải thu lại chứng từ khấu trừ thuế TNCN do tổ chức cũ đã cấp cho người lao động).

 - Trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ - con, Trụ sở chính và chi nhánh thì cũng được áp dụng nguyên tắc ủy quyền QTT như đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp.

 - Các bạn có thể tham khảo mẫu giấy ủy quyền và tải về:

Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế TNCN

http://bit.ly/mau-giay-uy-quyen-qtt-tncn

Lưu ý:

 + Tổ chức trả thu nhập chỉ thực hiện nhận ủy quyền quyết toán thuế thay cho cá nhân đối với phần thu nhập từ tiền lương, tiền công nhận được từ tổ chức trả thu nhập trừ trường hợp các doanh nghiệp trong năm có chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi và trường hợp người lao động điều chuyển giữa các tổ chức trong cùng môt hệ thống như: Tập đoàn, Tổng công ty, Công ty mẹ - con, Trụ sở chính và chi nhánh.

 + Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ ( trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyện), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người lao động sử dụng lao động theo hướng dẫn tại khoản 2. điều 14 thông tư 92/2015/TT-BTC thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

 + Cá nhân ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thay theo mẫu 02/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo thông tư 92/2015/TT-BTC, kèm theo bản chụp hóa đơn, chứng từ chứng minh đóng góp từ tiện, khuyến học, nhân đạo (nếu có).

 + Trường hợp tổ chức trả thu nhập có số lượng lớn người lao động ủy quyền quyết toán thuế thì tổ chức trả thu nhập có thể lập danh sách các cá nhân ủy quyền trong đó phản ánh đầy đủ các nội dung tại mẫu số 02/UQ-QTT-TNCN, đồng thời cam kết tính chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu, nội dung trong danh sách.

2. Cá nhân không được ủy quyền quyết toán cho tổ chức trả thu nhập

 - Cá nhân đảm bảo điều kiện được ủy quyền quy định tại điểm 1 nhưng đã được tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập (trừ trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân).

 - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị nhưng vào thời điểm ủy quyền quyết toán thuế không làm việc tại tổ chức đó.

 - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị , đồng thời có thu nhập vãng lai chưa khấu trừ thuế hoặc khấu trừ thuế chưa đủ (bao gồm trường hợp chưa đến mức khấu trừ và đã đến mức khấu trừ nhưng không khấu trừ).

 - Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi.

 - Cá nhân chỉ có thu nhập vãng lai đã khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% (kể cả trường hợp có thu nhập vãng lai duy nhất tại một nơi).

 - Cá nhân chưa đăng ký mã số thuế.

 - Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo thì không ủy quyền quyết toán thuế mà cá nhân tự khai quyết toán thuế kèm theo hồ sơ xét giảm thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 điều 46 thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2016 của Bộ tài chính.

3. Trường hợp điều chỉnh sau khi đã ủy quyền QTT

 Cá nhân sau khi đã ủy quyền quyết toán thuế, tổ chức trả thu nhập đã thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân, nếu phát hiện cá nhân thuộc diện trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế thì tổ chức trả thu nhập không điểu chỉnh lại quyết toán thuế TNCN của tổ chức trả thu nhập, chỉ cấp chứng từ khấu trừ thuế cho cá nhân theo số quyết toán và ghi vào góc dưới bên trái của chứng từ khấu trừ thuế nội dung: “ Công ty ….đã quyết toán thuế TNCN thay cho Ông/bà….(theo ủy quyền) tại dòng (số thứ tự)…của Phụ lục bảng kê 05-1/BK-TNCN”  để cá nhân trực tiếp quyết toán thuế với cơ quan thuế.

Trên đây Đại lý thuế Công Minh đã chia sẻ với các bạn quy định về ủy quyền quyết toán thuế TNCN:

http://congminh.com.vn/Uy-quyen-quyet-toan-thue-TNCN/

Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi: 

Chúc các bạn sức khỏe, may mắn và thành công!

Thông tin liên lạc

Hải Nguyễn (CPA, CPTA, Valuer)

Tổng giám đốc

Tel: 0989 258 233 - 0919 258 233

Mail: honghai@congminh.com.vn


Đào Hữu Linh (CPTA)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0901 880 768 - 0961 880 768

Mail: huulinh@congminh.com.vn


Linh Mai (CPA, CPTA, Valuer)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0989 639 669

Mail: yenlinh@congminh.com.vn

Đối tác