Kế toán

Cách hạch toán chiết khấu thương mại được hưởng khi mua hàng năm 2018

2018-07-25 17:55:32

Cách hạch toán chiết khấu thương mại đối với các bên là như thế nào? Đại lý thuế Công Minh (http://congminh.com.vn) xin được chia sẻ với các bạn cách hạch toán chiết khấu thương mại được hưởng khi mua hàng qua bài viết dưới đây. 

Cách hạch toán chiết khấu thương mại được hưởng khi mua hàng

I. DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

- Chiết khấu thương mại có 3 hình thức cụ thể như sau:

  + Chiết khấu theo từng lần mua hàng

  + Số tiền chiết khấu được trừ trên hoá đơn lần mua cuối cùng hoặc kỳ sau,

  + Số tiền chiết khấu được lập hóa đơn điều chỉnh khi kết thúc chương trình.

1. Nếu chiết khấu thương mại theo từng lần mua

- Hàng hoá, dịch vụ áp dụng hình thức chiết khấu thương mại dành cho khách hàng thì trên hóa đơn GTGT ghi giá bán đã chiết khấu thương mại dành cho khách hàng, thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế GTGT.

=> Như vậy trường hợp này: Trên hoá đơn GTGT là giá đã chiết khấu rồi. (nên khi hạch toán không thể hiện khoản chiết khấu thương mại, giảm giá hàng bán)

BÊN BÁN HẠCH TOÁN

BÊN MUA HẠCH TOÁN

 Nợ TK 111, 112, 131: Tổng số tiền trên hoá đơn

   Có 511: Tổng số tiền đã trừ chiết khấu (chưa có Thuế)

   Có 3331: Thuế GTGT

 Nợ TK: 156: Giá trị trên hoá đơn

 Nợ TK: 1331: Thuế GTGT

   Có TK:   111, 112, 331

2. Nếu chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số

- Nếu việc chiết khấu thương mại căn cứ vào số lượng, doanh số hàng hoá, dịch vụ thì số tiền chiết khấu của hàng hoá đã bán được tính điều chỉnh trên hoá đơn bán hàng hoá, dịch vụ của lần mua cuối cùng hoặc kỳ tiếp sau.

=> Như vậy: Trường hợp này sẽ có 2 tình huống xảy ra như sau:

- Nếu số tiền Chiết khấu Nhỏ hơn số tiền trên hoá đơn cuối cùng: => Sẽ trừ trực tiếp trên hoá đơn cuối cùng

- Nếu số tiền Chiết khấu Lớn hơn số tiền trên hoá đơn cuối cùng: => Sẽ phải lập 1 hoá đơn điều chỉnh giảm các hoá đơn trước đó.

Cụ thể 2 tình huống này như sau:

Tình huống 1:

- Ví dụ 1: Đại lý thuế Công Minh ký hợp đồng với Cty A: Nếu mua hàng đạt doanh số 50tr sẽ được chiết khấu thương mại 5% (5% x 50tr = 2.500.000)

   + Lần 1: Cty A mua hàng trị giá 30tr -> Cty xuất hoá đơn bình thường

  + Lần 2: Cty A mua hàng trị giá 20tr -> Như vậy đã đạt điều kiện nhận được chiết khấu 5% -> Và vì số tiền chiết khấu: 2.500.000 Nhỏ hơn số tiền trên hoá đơn cuối cùng (lần 2: 20tr)

=> Nên sẽ trừ trực tiếp vào hoá đơn cuối cùng này.

Cách viết hoá đơn cuối cùng như sau: 

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Máy tính ACER

chiếc

2

10.000.000

20.000.000

 

(Chiết khấu thương mại 5% theo hợp đồng số 001/A ngày 20/11/2018)

chiếc

 5

 500.000

2.500.000

 

 

 

 

 

 

 Cộng tiền hàng:                                                                                                                      17.500.000

Thuế suất GTGT:   10 %  , Tiền thuế GTGT:                                                                            1.750.000

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                                                         19.250.000

 

BÊN BÁN HẠCH TOÁN BÊN MUA HẠCH TOÁN

- Phản ánh doanh thu:

 Nợ TK 131, 111, 112: Số tiền đã chiết khấu: 19.250.000

   Có 511: Doanh thu đã chiết khấu: 17.500.000

   Có 3331: Thuế GTGT: 1.750.000

 Nợ TK 156: Giá trên hoá đơn (giá đã trừ khoản chiết khấu): 17.500.000

 Nợ TK 1331: Thuế GTGT: 1.750.000

   Có TK 111, 112, 331: Số tiền đã trừ khoản chiết khấu: 19.250.000

Tình huống 2:

 Số tiền Chiết khấu Lớn hơn số tiền trên hoá đơn cuối cùng

 => Sẽ phải lập 1 hoá đơn điều chỉnh giảm các hoá đơn trước đó

 => Tình huống này các bạn xử lý như trường hợp 3 bên dưới đây nhé.

3. Nếu kết thúc chương trình (kỳ) khuyến mãi mới lập hoá đơn

- Trường hợp số tiền chiết khấu được lập khi kết thúc chương trình (kỳ) chiết khấu hàng bán thì được lập hoá đơn điều chỉnh kèm bảng kê các số hoá đơn cần điều chỉnh, số tiền, tiền thuế điều chỉnh.

- Ví dụ 2: Đại lý thuế Công Minh ký hợp đồng với Cty A: Nếu mua hàng đạt doanh số 50tr sẽ được chiết khấu thương mại 11% (11% x 50tr = 5.500.000)

- Lần 1: Cty A mua hàng trị giá 45tr -> Cty xuất hoá đơn bình thường

- Lần 2: Cty A mua hàng trị giá 5tr -> Như vậy đã đạt điều kiện nhận được chiết khấu 5% -> Và vì số tiền chiết khấu: 5.500.000 Lớn hơn số tiền trên hoá đơn cuối cùng (lần 2: 5tr) không trừ được.

=> Nên hoá đơn lần 2 vẫn xuất bình thường giá trị 5tr.

=> Và sẽ phải lập thêm 1 hoá đơn điều chỉnh giảm kèm bảng kê các hoá đơn lần 1 và 2.

Cách viết hoá đơn điều chỉnh giảm như sau:

STT

Tên hàng hóa, dịch vụ

Đơn vị tính

Số lượng

Đơn giá

Thành tiền

1

2

3

4

5

6=4x5

01

Điều chỉnh đơn giá, số tiền, tiền thuế của các hoá đơn kèm theo bảng kê .... do chiết khấu thương mại 11% theo hợp đồng số 001/A ngày 20/11/2018)

chiếc

5

1.100.000

5.500.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cộng tiền hàng:                                                                                                                        5.500.000

Thuế suất GTGT:    10 %  , Tiền thuế GTGT:                                                                               550.000

Tổng cộng tiền thanh toán                                                                                                           6.050.000

BÊN BÁN HẠCH TOÁN BÊN MUA HẠCH TOÁN

- Phản ánh số chiết khấu thương mại phát sinh trong kỳ:

 Nợ TK 521: Số tiền Chiết khấu thương mại. (Nếu theo Thông tư 200)

 Nợ TK 511: (Nếu theo Thông tư 133)

 Nợ TK 3331: Số tiền thuế GTGT được điều chỉnh giảm.

   Có TK 131, 111, 112 ...

+ Nếu hàng chiết khấu thương mại đó còn tồn trong kho ghi giảm giá trị hàng tồn kho;

  Nợ TK  111, 112, 331....: Số tiền Chiết khấu thương mại

   Có TK 156: Giảm giá trị hàng tồn kho.

   Có TK 1331: Giảm số thuế đã được khấu trừ.

+ Nếu hàng đó đã bán thì ghi giảm giá vốn hàng bán;

 Nợ TK 111, 112, 331....: Số tiền Chiết khấu thương mại

   Có TK 632: Giảm giá vốn

   Có TK 1331: Giảm số thuế đã được khấu trừ

+ Nếu hàng đó đã sử dụng cho hoạt động xây dựng cơ bản thì ghi giảm chi phí xây dựng cơ bản.

 Nợ TK 111, 112, 331....: Số tiền Chiết khấu thương mại

   Có TK 241: Giảm chi phí xây dựng cơ bản

   Có TK 1331: Giảm số thuế đã được khấu trừ

+ Nếu hàng đó đã sử dụng cho Sản xuất kinh doanh, quản lý ... thì ghi Giảm chi phí đó xuống:

 Nợ TK  111, 112, 331....: Số tiền Chiết khấu thương mại

   Có TK 154, 642... : Giảm chi phí sxkd, quản lý

   Có TK 1331: Giảm số thuế đã được khấu trừ

II. Đối với doanh nghiệp nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp 

- Căn cứ vào hoá đơn bán hàng, kế toán phản ánh doanh thu bán hàng:

  Nợ TK 131- Phải thu của khách hàng

      Có TK 511- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

- Căn cứ vào hoá đơn bán hàng, kế toán phản ánh số chiết khấu thương mại:

   Nợ TK 521- Chiết khấu thương mại (Nếu theo Thông tư 200)

   Nợ TK 511 (Nếu theo Thông tư 133)

      Có TK 131- Phải thu của khách hàng

Chú ý:

  - Chiết khấu thương mại là khoản doanh nghiệp bán giảm giá niêm yết cho khách hàng mua hàng với khối lượng lớn

  - Giảm giá hàng bán là khoản giảm trừ cho người mua do hàng hóa kém phẩm chất, sai quy cách hoặc lạc hậu thị hiếu.

Nếu chiết khấu cho cá nhân, đại lý là cá nhân:

 a. Trường hợp Giảm bằng tiền (Không giảm trực tiếp trên hóa đơn)

  Theo Công văn 1615/TCT-CS ngày 25/4/2017 của Tổng cục Thuế:

 "1. Về thuế TNCN: Trường hợp cá nhân là đại lý bán hàng hóa nếu được Công ty chi trả các khoản “chiết khấu thương mại” bằng tiền (không giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn) thì khoản tiền này thuộc diện chịu thuế TNCN."

 b. Trường hợp Giảm trực tiếp trên hóa đơn

 Theo Công văn 4447/TCT-TNCN ngày 27/10/2015 của Tổng cục thuế:

 "Căn cứ hướng dẫn nêu trên, trường hợp Công ty EH ký hợp đồng mua bán hàng hóa với cá nhân, trong hợp đồng có thỏa thuận về khoản chiết khấu thương mại (giảm trừ trực tiếp trên hóa đơn), không phải là hoa hồng đại lý hoặc thưởng khuyến mại theo quy định tại Điều 92 và Điều 171 Luật Thương mại thì khoản chiết khấu thương mại nêu trên không thuộc diện điều chỉnh của Luật thuế thu nhập cá nhân. Công ty EH không phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi thực hiện khoản chiết khấu thương mại này theo hợp đồng, không phân biệt cá nhân là đại lý hay không phải đại lý."

Trên đây là toàn bộ bài viết về chủ đề:  Cách hạch toán chiết khấu thương mại 

http://congminh.com.vn/hach-toan-chiet-khau-thuong-mai/

Mời các bạn tiếp tục đón đọc các bài viết tiếp theo của chúng tôi: Cách kê khai hóa đơn chiết khấu thương mại 

http://congminh.com.vn/Ke-khai-hoa-don-chiet-khau-thuong-mai/

Chúc các bạn sức khỏe, may mắn và thành công!

Thông tin liên lạc

Hải Nguyễn (CPA, CPTA, Valuer)

Tổng giám đốc

Tel: 0989 258 233 - 0919 258 233

Mail: honghai@congminh.com.vn


Đào Hữu Linh (CPTA)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0901 880 768 - 0961 880 768

Mail: huulinh@congminh.com.vn


Linh Mai (CPA, CPTA, Valuer)

Phó Tổng giám đốc

Tel: 0989 639 669

Mail: yenlinh@congminh.com.vn

Đối tác